Foto van de dag

KSLA.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 13 januari 1978

 

Terugziende op 1977 denken wij dan in de eerste plaats met
leedwezen aan diegenen, die ons zijn ontvallen en die wij in ons
midden niet meer zullen terugzien. Wij verloren onze gewaardeerde
collega’s W.Grimme van de afdeling TD en T. Veenstra van de afdeling
AD, terwijl de volgende oud-collega’s van ons heengingen:

De heren H. Scherpenhuyzen, B. de Jong, H. J. Duineveld, A. A.
Aartsen, M. A. Begheijn, G. Deelstra, D. Evendik, J. Jansen, H. C.
Verloop, H. U. Holt, J. J. Venis, C. Kok, A. Kemink, W. J. van Kerk
voort, J. H. Swarte J J. F. Heemstra, C. Terlinden, D. Piets, J. M.
Laffta, J. Boekholtz, G. Schot, P. Mente, J. Nijman en C. D. F.
Eerbeek

Restanten zeesteiger wegRestanten zeesteiger weg

Harmonie gaf weer nieuwjaarsconcert

Ir. J. M. H. Dirkx, researchchemicus op de afdeling OR. Mw. L.
van der Eems, adrninistratief assistente op de afdelinq KW.
Dr. J. J. L. Heinerman, researchchemicus op de afdeling FR.
R.. Landstra, laboratoriumbediende op de afdeling PDC. Mw. E. H.
Park, rapporten-tvpiste op de afdeling CIS.
Ir. A. L. C. Smit, researchchemicus op de afdeling AG.

Op 1 februari 1978 .zal de heer C. Kortland, thans in DGC hoofd
van de sectie ‘Detergents’,
de maatschappij met pensioen verlaten. Met ingang van dezelfde datum
zal de heer Kortland worden
opgevolgd door dr. A. D. Vreugdenhil

Per 1 januari 1978 is de heer W. H. Honnefeller overgeplaatst van de
afdeling KC naar de afdeling CIS/vrRedt (Overhoeks 3/12, tsl, 2068).
Het
deel van zijn werkpakket dat betrekking heeft op publikaties en
lezingen heeft hij rneeqenomen naar de afdeling CIS. Alle
andere zaken zullen onder de verantwoordelijkheid biijven van KC.

Binnenkort met pensioen: C. Kortland DGC, 1/2.

Uit dienst
M. Ajinkya Ph. D. – EE; mw. G. C. Alders-Teitsma R CIS; ir. P. .M.
van den Berg – EC, naar SICM, Den Haag; W. P. J. M,. Boonen – BSP;
ir, T. Bremer ~ PI, naar SI RM, Den Haag; ir. J. H. Breuker RPDO,
naar SIPM, Den Haag; R. F. Buller, B. Sc. ~ PI, naar SI R M, Den
Haag; N. R. F. Cairo – PDC, met pensioen; W. M. Doeven – PI, naar SI
RM, Den Haag; ir. A. Fraterman – MR; dr. ir .. F. Goudriaan R OR,
naar Shell Française; R. van Ingen – AD, naar KSEPL, Rijswijk; ing.
R. Jansen – RES, naar SICM, Den Haag; F. Kerkhoven RPOO, met
pensioen; ir. A. A. B. Kleis RPI, naar SI RM, Den Haag; dr, J. T.
Lindt RBSP; H. P. M. Naaykens – PN; P. J. Raaiens R TO, naar KSEPL,
Rijswijk; A. M. de Ram .. TD, naar KSEPL, Rijswijk; ir. drs. C. Sijp
– PI, naar SI RM, Den Haag; mw. M. A. Soetens – CIS; ir. M. M. J. J.
Starmans ~ PI, naar SI RM, Den Haag; H. Ver- burg ~PI, naar SI RM,
Den Haag; mw. G. M. H. Voogdt-Slaats – PL; mw. J. M.
Willems~Heuckeroth – AD.

 

W. de Vries
Op 1 februari gaat Wijchert de Vries met pensioen, na een
dienstverband met ons laboratorium van ru im 31 jaar. Wijchert begon
op 20 ‘mei 1946 als waker, met de aanzegging dat de werktijd
voorlopig van 7.30 – 17.00 uur zou zijn. Na deze inwerkperiode kwam
hij in de vierploegendienst al waar hij in een ploeg met vier
collega’s
diensten van 12 uur ging lopen. In deze diensten had hij taken,
welke men thans in het duidel ijk breder geworden takenpakket van de
controleurs nog terug vindt, zoals de controle na werktijd op in
bedrijf zijnde laboratorium-apparatuur en de controle op inkomend en
uitgaand personen- en goederenverkeer.

W. Onrust
Het wordt stil in de gelederen der voor-oorlogse generatie. Eén voor
één zie je ze afscheid nemen en vertrekken, de oldtimers die hun
carrière op het Lab nog vóór ’40 begonnen zun, Eind van deze maand
is Wim Onrust aan de beurt. In een voor velen onwaarschijnlijk ver
verleden is hij op KSLA, toen nog volop LBPMA, aangekomen.

W. J. van Aalst
Wanneer Wim van Aalst aan het eind van deze maand welverdiend van
zijn ‘derde levensfase’ gaat genieten is daarmee een eind gekomen
aan de loopbaan van een markant BVC-er, die ook buiten de afdeling
TD/BVC een grote bekendheid geniet. Na een oorlog, en enige jaren
varen als werktuigkundige, begon Wim van Aalst zijn loopbaan
bij de Maatschappij in 1950 als procesoperator in Pern is. Na een
verblijf van zes jaar in de produktiesector van deze
raffinaderij werd h ij overgeplaatst naar de raffinaderij op
Curacao, waar hij bij de onderhoudsdienst van de technische
dienst kwam te werken. Van hieruit kwam hij in 1961 00 het KSLA en
werd ondergebracht in de technische dienst.

Dr.H.V. Simon
Als Helmut Simon eind januari met pensioen gaat, heeft hij bijna 23
jaar bij onze Maatschappij gewerkt, hoofdzakelijk als
octrooi-gemachtigde op KSLA. Zelden zal bij KSLA een man in dienst
gekomen zijn die zo internationaal geschoold is als hij. Na het
voltooien van zijn gymnasiale opleiding in Frankfurt a. M. heeft hij
gedurende 4 jaar diverse cursussen gevolgd in Eastbourne en Londen
en daarna gedurende 2 jaar in Milaan.

Ir.W. Wigman
Na 26 jaar werken voor Shell is voor Wim Wigman de tijd aangebroken
de gelederen der gepensioneerden te gaan versterken. Van die 26 jaar
heeft hij er 15 doorgebracht op KS LA, van begin 1959 tot eind 1964
en van begin 1969 tot nu. De andere jaren heeft hij gewerkt als
octrooigemachtigde in het Centrale Kantoor te Den Haag, in de
beginperiode daarvan enkele – malen onderbroken voor verblijven in
Hamburg en Londen.

De heer H. J. Scheffer heeft om persoonlijke redenen zich
genoodzaakt gezien te bedanken als lid van de Ondernemingsraad.
Alvorens de heer Scheffer te dechargeren, bracht de voorzitter hem
dank namens de leiding van het Lab voor zijn inspanningen gedurende
een jaar ondernemi ngsraad-I idmaatschap. ‘Juist dat eerste jaar
vergt veel inspanning’, aldus de heer Goppel, ‘want dan word je
ondergedompeld in een lawine van problemen en stukken.’

Tot het nieuwe OR-lid, de heer Dooijeweerd, zei de
voorzitter: ‘U had zitting in de vorige OR en u bent met het OR-werk
vertrouwd. Ik twijfel er geen moment aan dat u in korte tijd weer de
aansluiting bij het ORwerk zult vinden zoals u die vroeger had.
Opnieuw hartelijk welkom in de OR.’

 
In memoriam: G. Schot, P. Mente, J. Nijman, C.D.F. Eerbeek De wijziging van het Eenhedenbesluit is in werking getreden op 1
januari 1978. Dit betekent o..m. dat op die datum de volgende
eenheden vervaIIen: micron, kilogramkracht, atmosfeer, meter
waterkol om,meter kwikkolom (alleen de rnill imeter kwik als eenheid
van bloeddruk blijft nog tijdelijk gehandhaafd), calorie en
paardekracht.

De wonderbaarlijke
wereld der metalen

Paniek is de grootste vijand

Nieuwe leden ASV ‘SHELL’
Algemeen lid: M. J. P. C. Nieskens.
Badminton: mw. M. Douma, J. B. Kraan, W. E. Lijk. Bibliotheek: mw.
A. M. Coffey, J. Kloek, H. van Zwet.
Doe het zelf: M. J. G. A. Adams, L. Hartman, F. R. Ploeger, M. S.
Sonderman, D. J. J. Wiedemeijer.
Harmonie: H. Y. Becht, A. A. W. de Vos.
Tennis: mvv. M. L. Dautzenberg-Hinz. Voetbal: R. J. Neugebauer.
Zwemmen: mw. D. den Hond

Lezing dr. P. Bruin over nieuwe Wet op de Veiligheid

 

Foto en dia van het jaar

Drie pakken 30 bij 40 papier voor de beste portretten van de 1e
avond zijn gegaan naar J. Binsma, Nico de Wit en Harmke Neyman.

‘ALFETTA’, 2 Iiter, bouwjaar 1971, 17.000 km.,
kleur donker bruin, in goede staat, aantre kkeIij ke pri js;
Lehmans, tsl. 3108.

STEREO DUAL PLATENSPELER met automatische afslag
en ingebouwde versterker, eernol eet met twee
Dualluidsprekerboxen/fl.200,-; tel. 020-367728.

In Amsterdam, Watergraafsmeer, RUIME ETAGE, 85 m2,
met zolder, vraagprijs ft. 54.000,-; Jager, tsl. 2922 of tel.
020-936764. SIMCA 1100 LS, bouwjaar 1974, in prima staat, vraagprijs
fl. 2.850.-; De Kamp, tsl. 2284 of tel. 035- 31066.

WONINGRUIL. Aangeboden: 4- kamerflat in Breukelen
met uitzicht op het Amsterdam-R ijn kanaal; gevraagd: 2- of
3-kamerflat in Amstelveen; tel.03462-2557

SIMCA 1000 GLE, bouwjaar 1974, 22.000 km.,
vraagprijs fl 3.200,-; tel. 02159-12186

CHEVROLET CAMARO 1975 (6 cilinder), kleur zilver
grijs, zwart bekleed dak; OLD TIMER, Chevrolet Cabriolet 1929,
geheel gerestaureerd; tsl. 2355 of tel. 070-462749

Door omstandigheden- moeten- wij ons POEDELTJE
(zwart, 1 jaar) wegdoen. Wie wil hem hebben?; Coat, tsl. 2790.

HERENFIETS, kleur zwart, fl. 75,-; tsl. 3396 of
tel. 02902-1838.

Door omstandigheden direct beschikbaar:
aantrekkelijk gelegen ruime WONING in Heiloo, met grote garage,
vraagprijs fl. 275.000,- geen makelaarskosten; inlichtingen tel.
023-240902.

DIAWEDSTRIJD voor leden en niet-leden op 7
februari, zie voor verdere informatie onder het laddertje van Jacob
Olie Jbzn; Fotoclub, tsl. 2653.

4- KAMER MAISONNETTE, inclusief c.V. en 2 balkons,
te Rijswijk nabij KSEPL en het nieuwe kantoor aan de Or. Colijnlaan,
vraagprijs fl. 169.000,-; tel. 070-941809.

Nieuwe UITLAAT voor Ford – Taunus, fl. 140,-;
Berentsen, tsl. 2848. Twee paar HEAD SKI’S (1,95 en 1,80m.) met
Salamon verbindingen; SNEEUWKETTINGEN voor 155 x 13 of 165 x 13
wielen; Van Steenis, tsl. 2726 of tel. 02522-10936.

DAALDEROP BADKAMERKACHEL, 1000 W’, fl. 25,-;
BECKERS GASHAARD, netto cap. 6500 kcal/u, fl. 50.-; ITHO WASEMKANAAL
VENTILATOR, fI.25,-; LUXAFLEX TURNIGHTER,255 cm. breed, 175 cm.
hoog, fl.40.-; 4 st. LUXAF LEX, smalle lamellen, resp. 75, 80, 150
en 175 cm. breed en 175 cm. hoog, fl. 60.-; tsl. 3426 of tel.,
020-418640.

Te huur in Orcières (Frans wintersport centrum), 6
persoons FLAT I voorzien van alle comfort, dicht bij win kels en
liften, vanaf fI.350.- per week; tsl. 3212.

GEVRAAGD

Een goede STUDIE -VIOOL; Van Steenis, tsl. 2726 of
tsl. 02522- 10936.

POOLGENOOT Purmerend (Wheermolen) – KSLA vv; Kooi,
tsl. 2782, Verhaagen, tsl. 3529 en Jonkhoff, tsl. 3410.