Foto van de dag

devlab.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

Labspiegel 28 oktober 1977

 

OR besprak loopbaanontwikkeling
Een belangrijk deel van de plenaire vergadering van de
Ondernemingsraad, op donderdag 6 oktober, werd gewijd aan de
bespreking van de vorderingen betreffende loopbaanontwikkeling.
Andere belangrijke zaken waaraan nogal wat tijd werd besteed
betroffen de openheid van persoonlijke dossiers en de toekenning van
extra-merits en bonussen. Nieuw OR-lid Henk Schadenberg (VHSP) moet
wegens vertrek naar het buitenland zijn OR-lidmaatschap opgegeven.
De heer Gappel dankte Henk Schadenberg – die wegens bezigheden
elders zelf niet in de vergadering aanwezig was – voor zijn bijdrage
aan het OR-werk en dechargeerde hem van zijn ORlidrnaatschop.
Daarna verwelkomde de voorzitter het nieuwe 0Rlid, Harry de Lind van
Wijngaarden. ‘ Ik heb er waardering voor
dat u zich na het uittreden van de heer Schadenberg ter beschikking
hebt gèstê\cr 1 ä\eUs Goppel. ‘Het OR-werk is geen sinecure.

In
opdracht van het Comité van Groepsdirecteuren wordt hierbij het
volgende bekendgemaakt:
Op 30 april 1978 zal Or. ir. J.M. Goppel, Manager en Director of
Research van het Koninklijke/ Shell-Laboratorium, Amsterdam van
Shell Research B.V., de dienst van de Groep met pensioen verlaten.
Hij zal worden opgevolgd door Ir. H.M. Penning, thans hoofd van
Manufacturing Development (MFD) in Shell Internationale Petroleum
Maatschappij B.V. Den Haag.

Ir. H.M. Penning, geboren op 11 april 1924, studeerde natuurkunde
aan de TH te Delft, waar hij in 1949 afstudeerde. Na twee jaar als
marine-officier werkzaam te zijn geweest, trad hij in juli 1951 in
dienst van de BPM in Den Haag. In de jaren na 1952 was hij
achtereenvolgens bij het Koninklijke/ Shell- Laboratorium,
Amsterdam, het C. K. te Den Haag en bij Asiatic Petroleum Camp. in
New
York werkzaam. Daarna was hij op het C.K. in Den Haag betrokken bij
de procesontwikkeling op oliegebied. In 1963 werd de heer Penning
chef-technoloog van de raffinaderij Rho in Italië, waarna in 1967
zijn benoeming tot directeur van de raffinaderij La Spezia volgde.
In 1974 werd hij belast met de leiding van de raffinaderij in Cardon
van de Compania Shell de Venezuela. In 1973 keerde hij terug naar
Den Haag bij SI PM, daarna volgde in 1974 zijn benoeming tot hoofd
van MFD.
De heer Penning is gehuwd en heeft vier dochters.

Zeesteiger wordt gesloopt
Zoals we al eerder in onze kolommen vermeldden verdwijnt niet
alleen het l.l-Paviljoen, doch ook de voormalige zeesteiger. Enige
tijd terug zijn de slopers hun aanval op de hechte constructie
begonnen. Met behulp van snijbranders en een dragline worden de
stalen balken verwijderd. Daarna komt de ‘beul’ er weer aan te pas
om de betonnen vloer af te breken. Als dat allemaal achter de rug is
zal men de drijvende bok inschakelen om de resterende delen uit de
bodem van het IJ te trekken.

Mw. R. van Brug, administratief assistente op de afdel ing AD.
M.J.F.J. van Gelderen, elektrotechnisch installatiemonteur op de
afdeling TD.
J.J. Kaspers, elektrotechnisch installatiemonteur op de afdeling TD.

G. Morenou«, erextrotechnlscb installatiemonteur op de afdeling TD.
Ir. E.B. de Vries, development technologist op de afdeling PDC.
Dr. ,H. van Zwet, development technologist op de afdeling PDC.
T.A.J.W. Wajer is na zijn tewerkstelling op Cl MS (Londen) geplaatst
op de afdeling LFA. Met ingang van 1 november 1977 zal hij de
leiding van de sectie LFA/m1 overnemen van drs. J.M. Wortel, in
verband met de benoeming van laatstgenoemde tot chef van de afdeling
CIS.
A.R. Korswagen, P.H.Honing en J.W Kooijmans nemen
afscheid van KSLA
Na een dienstverband van bijna 40 jaar aan
het KSLA gaat Aat Korswagen op 1 november a.s. met pensioen. Het kan
niet anders dan dat na zo’n lange tijd veel mensen met Aat in
aanraking zijn geweest en dat hij van zijn kant veel mensen heeft
zien komen en weer zien gaan. In 1938 is hij in oplei-ding gekomen
als laborant om, na de moeilijkste oorlogsja-ren, via de toenmalige
afdelingen CV en CT, in het fysische meetwerk van KR, FP en FR
terecht te komen. Vele huidige KSLA mensen zullen zich herinneren
welk een belangrijke rol hij heeft gespeeld bij bijvoorbeeld de
elektronenspin resonan-tiemetingen. Als geen ander wist hij daarbij
tot resu Itaten met een hoge mate van betrouwbaar-heid te komen. In
die tijd zijn vooral zijn zorgvuldigheid en systematische werkwijze
opgevallen. Deze eigenschappen, samen met zijn belang-stelling en
vaardigheden op elektronisch terrein hebben er toe geleid dat zijn
carrière een wending kreeg in de richting van computers. In 1970
volgde zijn overplaatsing naar de afdeling IW (later MSE) waar hij
zich opvallend snel ontwi kkelde tot een programmeur van formaat.
Zijn produkten t.b.v. BR: BISTRO en BISAR en het recentere werk voor
M R t.b.v. de trillings analyse zijn hier voorbeelden van. Ook bij
dit werk, waarbij hij toonde meer dan een progra mmeur te zijn,
bleken zijn ijver en hulpvaardigheid. Hij was kritisch ingesteld met
ook een sterk gevoel van rechtvaardiqheid, Als hij het ergens niet
mee eens was wist hij dat onomwonden te vertellen. Dat kwam voor de
omgeving wel eens wat hard aan, maar vaak sloeg de balans van het
gelijk naar zijn kant over. Inmiddels is het wel duidelijk geworden
dat we aI mogen praten van een Korswagen-traditie in het
computervak, aangezien enige maanden geleden zijn zoon bij MSE in
dienst is getreden. Inmiddels is het ook duidel ijk geworden dat
zijn datum van pensionering zó kort voor de voltooiing van zijn 40e
jaar op het KS LA vaIt, dat die tevens als jubileumdatum wordt
beschouwd. Van harte proficiat! Het ziet er niet naar uit dat Aat na
zijn pensionering zal gaan luieren; daarvoor heeft hij een te
aktieve geest. Hoe dan ook, de achterblijvers wensen hem nog vele
gelukkige pensioen-jaren toe samen met zijn familie. A.H.
Op 31 oktober a.s. zal Piet Honingh, na bijna 30 dienstjaren, KSLA
verlaten om van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten. Na zijn
indiensttreding op 18 november 1947 werd hij tewerk gesteld in de
vetfabriek van de Tankinstallatie Amsterdam. Reeds na een half jaar
volgde overplaatsing van deze ‘vette’ fabriek naar het schone glas.
Piet Honingh kwam terecht op de plaats waar hij zijn definitieve
bestemming vond: het magazijn voor laboratoriumbenodigdheden. Daar
heeft hii tot aan de daq van zi in pensio-nering met veel
entnoustasrne gewerkt. Gedurende een groot aantal jaren, vooral na
de oorlog, leverde hij een belangrijke bijdrage aan de voorziening
door KSLA aan Groepsmaatschappijen over de gehele wereld van
laboratoriumapparatuur en glaswerk. Vermelding verdient ongetwijfeld
nog de duidelijke inbreng die Piet Honingh heeft gehad bij
reorganisaties en het verbeteren van opslagmethoden. Voor vele
klanten was hij menigmaal een vraagbaak. Heel wat ‘problemen /
probleempjes werden door hem over de afgiftebalie opgelost. Het werk
in dit magazijn heeft altijd zijn liefde gehad. Vandaar dan ook dat
hij bijna 30 jaar in het ‘glas’ heeft doorgebracht. Wat chefs en
collega’s altijd bijzonder in hem waardeerden was zijn zakel ijke
benaderi ng van werk en problemen. Je wist altijd wat-je aan Piet
had. Piet, wij hopen dat je na je arbeidzame KS LA periode met je
gezin
nog vele [aren van een goede gezondheid zult genieten. Dat dit vaak
zal gebeuren in je zelfgebouwde tweede won ing te Ermelo is de wens
van ons allen. Dank 40 Jaar bij Shell is een heel lange tijd. Een
tijd waarin je vele vrienden en kennissen maakt. Zoveel, dat je voor
de jubileumavond niet iedereen kunt uitnodigen, hoezeer je dat ook
spijt. Daarom bedank ik langs deze weg allen, die ondanks hun
afwezigheid toch meegeholpen hebben, om van deze avond een
feestavond te maken, waaraan mijn gezin en ik nog lange tijd zullen
terugdenken. Ik bedank ook allen, die mij door middel van bloemen,
platen, post, telexen, en cadeau’s van hun belangstelling hebben
blijk gegeven. Ik had dit nooit verwacht. H.J. Hogenhout Dank In
verband met mijn pensionering oem ik op 7 oktober j.t. afscheid van
KSLA. Aan allen, in ‘t bijzonder de etscheidscommissie. die deze dag
in de zo zeer door mij gewenste sfeer deden verlopen betuig ik mijn
hartelijke dank. Tevensgrijp ik deze gelegenheid aan om ook diegenen
die ik niet meer persoonlijk kon bereiken het allerbeste toe te
wensen voor de toekomst. Het ga u allen goed. R.W.F. Kreps

Jan, ongeveer een half jaar qeleden hebben wij in dit blad aandacht
besteed aan jouw 40-jarig jubileum. Daarbij is het een en ander
verteld over jouw loopbaan bij SHELL en de omstandigheden waaronder
deze zich heeft ontwikkeld. Je bevindt je nu vlak voor de
‘loopbaanfinish’. Je bent nog in goede conditie en je vital iteit is
groot. De medaille heb je kortgeleden al in ontvangst genomen. Bij
het passeren van de eindstreep ontvang je nog enkele
niet-stoffelijke beloningen, te weten: de welgemeende dank van de
Maatschappij
en je collega’s voor jouw de mogelijkheid om je leven een andere
wending te geven. In termen van jouw eigen vakgebied kunnen wij
zeggen : ‘Je hoeft niet meer onder ‘hoogspanning’ te werken. Je kunt
nu omschakelen op een ander ‘net’. Een net dat het beste past bij
jouw karakter en interesse. Wij wensen je veel succes met het
omschakelen en hopen dat je, met je vrouwen de kinderen een heel
gelukkige tijd tegemoet gaat. D.
 

Uit dienst
Mw. J. Heymen-Grendelman – CE;
J.J. Miller, Ph. D. – PDO, naar SDC Houston.
Burgerlijke stand
Gehuwd
E. de Jong – PDO, met Mw. M.C. Kronshorst, 20/9.
E.M. Brasdorp – PL, met Mw. M. F. Lansdorf, 29/9.
J.J.M. van Loon – MSE, met Mw. A.A.M. Jansen, 14/1
Geboren
Laurent, zoon van E.J. de Loo – MSE, 21/7.
Jelle Sander Brons, zoon van H. M.J. Brons – UC, 5/8. Marije
Bergwerf, dochter van W. Bergwerf -PL,8/8.
Aida Louise ter Horst, dochter van M.F. ter Horst – MSE, 20/8.
Linda Ursula de Groot, dochter van G.P.M. de Groot – LFA, 31/8.
Maayke Annel ien Slaman, dochter van T.J. Slaman – EE, 17/9.
Monique Birgit van Es, dochter van C.E. van Es – LFA, 20/9.
Maarten Koert Jan Meester, zoon van J.A.A. Meester – poe, 24/9.
Femke de Jong, dochter van Mw. M.S. de Jong-Groen in ‘t Woud – AD en
A.W. de Jong – CE, 1/10.
Simone de Groot, dochter van C.P.M. de Groot – FR, 1/10. Nadine Pot,
dochter van E.A. Pot – DGC, 5/10.
Leontien Amee Vermeulen, dochter van W. Vermeulen – PL, 6/10.

Frans Waals, Martens, Boertje,
Henk Schadenberg naar buitenland,
Harry de Lind van Wijngaarden nieuw OR-lid,

Henk Scheffer, Wil van
der Wiel
 

Weemoedige herinneringen aan het IJ-paviljoen
Het oude, vertrouwde
IJ-paviljoen is verdwenen. De slopers hebben met het bijna 65 jaar
oude gebouw korte metten gemaakt. We kunnen ons voorstellen dat
voora I die collega’s die al flink wat jaartjes meelopen op KLSA,
met enige weemoed de afbraak van het pavi Ijoen hebben gadegeslagen.
Want het is toch maar tientallen jaren ons restaurant geweest. We
hebben er gelunched in zaal A, B of C. We hebben op mooie zomerdagen
op het terras over het IJ zitten uitkijken. We hebben feesten,
afscheiden, huldigingen, nieuwjaarsrecepties, instuiven,
gepensioneerden-bijeenkomsten en wat al niet meer in die zalen
meegemaakt. Tientallen jaren lang … en nu is er alleen nog maar
lucht. Gek idee! Als we iets willen vertellen over het IJ-paviljoen,
ontkomen we er eigenlijk niet aan wat verder in de historie terug te
blikken. Het pIekje grond dat we nu de Tolhuistuin noemen is door de
eeuwen heen altijd een oord geweest waar de Amsterdammers verpozing
zochten. In feite begon dat al in 1662 toen er op de zandplaat
tegenover Amsterdam – de Volewijk – een weg werd aangelegd en een
trekvaart werd gegraven tot aan de Waterlandschen dijk te Buiksloot.
Tevens werd er een tol ingesteld waartoe door Amsterdam een tolhuis
werd gebouwd. Het zeer levendige verkeer met ‘de overkant’ leidde
ertoe dat bij dat Tolhuis een herberg werd gebouwd. De reizigers op
weg naar of komende van de stad rustten hier graag uit. Arriveerde
men na het sluiten van de tol, zodat men niet meer naar de stad kon
varen, dan bleef men in de herberg overnachten, uiteraard na eerst
de avond gezellig, overspoeld met geestrijk vocht, te hebben
doorgebracht. Het werd later ook gewoonte dat veel Amsterdammers al
spelevarend naar het Tolhuis kwamen om daar, onder het geboomte, wat
ontspanning te zoeken. Een wandelingetje langs het Galgepad (nu
Badhuisweg) naar het Galgenveld om naar de gehangenen te kijken,
hoorde er dan steevast bij. Op dat galgeveld staat nu, zoals men
weet het imposante Polymerencentrum. Zo is het door de jaren heen
gegaan. Helaas, er brak een tijd aan dat het Tolhuis in verval
raakte, kort voor de eerste werel doorl Dg. 0 m wederom publiek naar
het vermaarde ontspanningsoord te trekken, nam men het besluit niet
ver van het Tolhuis een modern restaurant met terras aan het water
te bouwen. Voorts wilde men aan de uiterste noordzijde van het
Tolhuisterrein een jachthaven aanleggen voor de Koninklijke
Nederlandse Zeil- en Roeivereniging, die

dan meteen de bovenverdieping van dat IJ-paviljoen als clubhuis zou
Kunnen oeuuviun. In 1912 werd met de bouw van het IJ-paviljoen
begonnen. In datzelfde jaar werd besloten de ENTOS (Eerste
Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied) te houden op het
terrein achter de Tolhuistuin. Op 5 juni 1913 werd deze waarlijk
grootse tentoonstelling door prins Hendrik geopend. Van het IJ-pavi
Ijaen was toen nog maar alleen het terras gereed. Maar dat terras en
het Tolhuis konden de drukte van de tentoonstelling-bezoekers haast
niet aan. Meer dan een half miljoen mensen bezochten de ENTOS. Via
de Tolhuistuin en een luchtbrug (waar nu de grote KSLA-brug ligt)
stroomden zij naar de tentoonstellingsgebouwen, die waren
opgetrokken op de plaats van de huidige proefhallen. Het Tolhuis
kwam inderdaad tot bloei en ook het IJ-paviljoen floreerde, zij het
voor een ander publiek, met zijn hogere consumptieprijzen. Het grote
publiek ging naar de Tolhuistuin, de beter gesitueerden verkozen het
terras aan het water met een beschaafd muziekje van een strijkje.
Ook de jachthaven kwam er, met daarmee de verhoogde belangstelling
van de watersporti iefhebbers voor het IJ-paviljoen. Maar de
opleving was niet blijvend. De EL TA (Eerste Nederlandse Luchtvaart
Tentoonstellino Amsterdam in 1919L halverwege Oostzaan gehouden,
zorgde nog even voor een opleving;
daarna werd het steeds sti lier in en rond de Tolhuistuin. Tijdens
de uitzichtloze crisis van de jaren dertig kwam de ondergang
onafwendbaar. In 1936 werd het IJpaviljoen verhuurd aan de federatie
Amsterdam van de SDAP. Het Tol huis werd een jaar later
verenigingsgebouw van de Katholieke Kring Amsterdam-Noord. In 1938
kocht ons Laboratorium, dat reeds een belangrijk deel van de oude
Tolhuistuin in bezit had gekregen, het IJ-paviljoen en richtte het
in als bedrijfskantine. In het oorlogsjaar 1940 namen de Duitse
havencommandant en het Kustkommando bezit van het IJ-paviljoen.
Nadat de Duitsers waren verdreven trokken onze Binnenlandse
Strijdkrachten er in. Pastoen die het in 1946 vrijgaven, kon onze TD
aan de slag om het volledi g uitgewoonde complex z’n oude
bestemming: lunchroom, te hergeven. En dat is het nadien nog 30 jaar
gebleven tot op 1 februari 1976 het nieuwe fraaie bedrijfsrestaurant
die taak overnam. Nu is alleen de herinnering aan dat goede oude
IJ-paviljoen nog over.

Het Tolhuis omstreeks 1880

De grote bloeiperiode van het Tolhuis vond plaats in de periode
1850 – 1880. Vooral in de tachtiger jaren was het een gezellig en
vrolijk gedoe in en rond het Tolhuis. Voor 5cent kon men met de
kettingpont naar de Overzijde. Er werden zomeravondconcerten gegeven
door een militaire kapel. In de tuin konden de mannen boogschieten
en kegelen, voor de jeugd was er een speeltuin. Op het terras was
het een drukte van belang, de diensters hadden handenvol werk. ‘s
Avonds werd, bij het schijnsel van vetpotjes, gedanst en … nou ja,
als de bomen konden spreken

Gepensioneerden waren
weer bijeen

Onze gepensioneerde collepa’s van KSLA,
voormal.ige Tank Installatie Amsterdam en voormalig Lab Delft,
hebben op vrijdag. 14 oktober weer hun jaarl ijkse bijeenkomst
gehad. Het was, zoals elke keer, weer een bijzondere belevenis,
zowel voor de gepensioneerden zelf als voor ieder ander die bij deze
genoegHjke reünie aanwezig was.. Bovendien heeft de bijeenkomst aan
gezelligheid én uitbundigheid gewonnen doordat een oude traditie in
ere is hersteld: één dag per jaar voor álle gepensioneerden.
Hierdoor waren de mogelijk-heden weer groter dat tijdgenoten elkaar
konden ontmoeten en dat bleek ook inderdaad het geval te zijn,
gezien de enthousiaste opmerkingen die we opvingen. AI in de ochtend
zagen we overal op het terrein de collega’s van weleer rondlopen, op
zoek naar oude bekenden, een bezoek brengend aan de voormalige
werkplek. Vanaf twee uur ‘s middags was de koffieloung.e van het
bedrijfsrestaurant het centrale punt waar men elkaar kon treffen.
Velen zwierven daarna weer uit over het terrein om hier en daar een
kijkje te nemen. Omstreeks vier uur stroomde de koffielounge en ook
de hal van het bedrijfsrestaurant weer vol voor het nuttigen van een
aperitief. De hoeveelheid geluidsenergie van het gekout steeg tot
een fors aantal decibels, maar des-alniettemin lukte het de heer
Goppel om de meer dan vierhonderdgepensioneerden even tot zwijgen te
brengen voor een hartelijk woord van welkom. Hij sprak de hoop uit
dat de gepensioneerden die deze keer wegens ziekte niet aanwezig
konden zijn, de volgende bijeenkomst wél zullen kunnen bijwonen.
Sprekend over het wederom instellen van één bijeenkomst voor alle
gepensioneerden, merkte hij op dat de organisatoren aanvankelijk
hadden getwijfeld of bij zo’n grote opkomst de ontvangst wel kon
plaatsvinden op een wijze zoals men bij KSLA vindt dat dat behoort.
Daarom werd, voorzichtigheidshalve, de bijeenkomst gedurende een
aantal jaren gesplitst. De opgedane ervaring neemt die bezorgdheid
echter voor een deel weg. De heer Goppel dacht daarbij vooral aan de
mensen in de keuken en aan de dames die voor de bediening
zorgdragen. Zij hebben voorgaande bijeenkomsten tot een succes weten
te maken .. Een samenkomst met oud-collega’s, zo vervolgde de heer
Gappel, is plezierig, maar ook goed en noodzakelijk, zeker voor ons,
de zogenaamde actieven. Er verandert veel tegenwoordig in ons
Laboratorium. Voor sommigen te snel, voor anderen te langzaam. Voor
beide groepen is het goed om van tijd tot tijd eens te horen hoe het
vroeger was. Uw aanwezigheid hier verschaft ons de gelegenheid
hiertoe ..Goed voor ons! En u maakt van de gelegenheid gebruik
vandaag weer eens vroegere collega’s te ontmoeten en te zien hoe het
hier tegenwoordig toegaat. Aan het eind van zijn toespraak wees de
heer Goppel er op dat de werkgemeenschap van KSLA druk bezig is zich
aan te passen aan de veranderende eisen die de tegenwoordige tijd nu
eenmaal meebrengt, ook voor Shell als groter geheel.. Veranderingen
die zich niet alleen voltrekken in programma’s of in nieuwe gebouwen
of in slopen van oude. Veranderinpen doen zich óók voor in de mensen
en in de manier waarop zij met elkaar omgaan .. De voorzitter van de
afdeling Amsterdam van de VOEKS, de heer Van der Gronden, dankte de
heer Gappel voor zijn woorden en sprak namens alle aanwezigen zijn
vreugde uit over het feit dat er nu weer één
gepensioneerdenbijeenkomst is. ‘Het is een dag waarnaar wij het hele
jaar uitkijken’, zo zei hij. Een in alle opzichten groots diner I
het hoogtepunt van deze dag, sloot deze dag
dergepensioneer-werkgeleden af. De complimenten en de dankwoorden
aan de koks en het bedienend personeel voor deze topprestatie
we-rden terecht met een ovationeel. applaus begeleid. Zij én de ziel
van de organisatie, de heer Honnefeller, hebben bergen- werk verzet
om deze dag tot een succes te maken. Dat is dan ook volkornen gelukt

Groepsdirecteuren Op bezoek
Vorige week hebben twee Groepsdirecteuren een bezoek gebracht aan
ons Laboratorium ..Op donderdag 20 oktober kwam Ir. E.G.G. Werner
naar Amster- , dam en de dag daarna kwam de heer R.M. Hart op
bezoek. Zij voerden gesprekken met de directie en met
researchfunctionarissen
en brachten voorts een kort bezoek aan enkele afdelingen. De
besprekingen en oriëntatiebezoeken van de heer Werner betroffen in
het bijzonder Chemicals R & D. De heër Hart oriënteerde zich op het
gebied van Marine programmes, Marketing en Manufacturing oil en Coal
conversion.

 

Shelltic-ompetitie zeer spannend PEUGEOTBROMFI ETS, 1 seizoen bereden, ONDERSCHUIFBED
en RADIO/PICKUPMEUBEL, pr.n.o.t.k.: Hovinga, tsl. 2290 of tel.
020-833159.
4-KAMERFLAT op de 1e etage in Monnickendam, vrij uitzicht, huur f
314,- incl. cv. en serv. kosten, in ruil voor dito woning, liefst
iets ruimer, in Amsterdam of Amsterdam Noord; Veenstra , tsl. 2677
of tel. 0299,5-4115.
TOKINA 5,5/300mm OBJECTIEF met Pdraad
vatting, automatisch diafragma, statiefaanslu iting, z.g.a.n., f
200,-, incl. koker in org. verpakking (nieuwprijs f 350,-); F.
Schweppe, tst. 3459 of tel. 3462-2702 (na 20.00 uur).
TIJDSCHRIFT ARTIS, in banden, jaargang 1957 t/m 1971, pr.n.o.t.k.;
Wessels, tsl. 2381 of tel, 020-714098.
ZWART/WIT TV, 52 cm beeld, Philips, ca. 15 jaar oud, werkt vaak wel,
gratis op te halen; Hartjes, tsl. 2545 of tel. 02990-29355 (na 19.00
uur),
PELGRIM 0 LI EKACH EL met siertankje, f 50,-; tel. 075-216356. NOVA
MINIWASH 2000, voor 2 kg was, thermisch beveiligd, 2 jaar oud. prijs
f 75,-; Kuijper, tsl. 9 of 2001.
PRACTICA LB SPIEGELR EFLEXCAMERA, weinig gebruikt, f 175 incl.
lederen paraattas, zonnekap en oranjefilter (nieuwe, ijs f 450,-);
tst. 3459 of tel. 03462-2702 (na 17.00 uur).
M1NITRIX MODELSPOORBAAN (9 rnrn/ spoor N). treinen, gebouwen,
figuren, verlichting etc., vraagprijs f 500,-; De Vries, tel.
03462-2857.
VAKANTIEFLAT te huur in modern chalet in Pradazzo, Italie
(Dolomieten) voor wintersport, v.a 8 januari 1978, siaapgelegenheid
voor 4 pers.. cv, koelkast enz., f 200,- tot f 250,- p.w.: tel.
02205-1725.
MIDDENWONING te Purmerend, doorzonkamer,
modern houten keuken, voortuin en grote achtertuin op Z.O. met
stenen schuur, 1e etage: 3 slaapkamers (1 met vsrw.). grote douche
met 2e toilet en verw., 2e etage: 4e slaapkamer met dakkapel en
zolderberging, prijs f 198.000,- k .k.: tel. 02990-28121.
Luxe HOEKWONING (Maarssenbroek- Boomstedel met aangebouwde berging
en fraai aangelegde voor-. zij- en achtertuin, hal met trap en vide,
toilet, grote woonkamer met parket Fins berken, open haard, open
keuken, 1e etage: 3 slaapkamers, Iuxe badkamer met ligbad en tweede
toilet, ruime overloop, 2e etage. grote zolderkamer, zolder berging,
c v . en boiler, vraagprijs f 262.000,- k.k .: tel. 03465-64298.
FLEISCHMANN TREINBAAN HO, grote verzameling bestaande uit beginset,
stationset, rangeerset, 2e locomotief (ê-assiq), veel wagens,
gebouwens rails en 2e trafo, f 325,-, eventueel te verdelen in twee
groepen van elk 0 ngeveer f 165,-; Schaffer, tsl. 2882 of tel.
072-334837.
GEVRAAGD
Oud RAD IOTOESTE L (zonder tra nsistors) ; tsl. 2647 of tel.
2946-3003.
AUTO KIN DERZ ITJE met slaapstand; tsl. 2276. JONGENSFIETS voor
10-12 jaar; tsl. 3375.
WOONGELEGENHEI 0 in Amsterdam of omgeving voor 2 personen (met
kookgelegenheid); Konings, tsl. 3399.
KINDERBOX; tsl. 3021 of tel. 075-216356. Na afloop van de
gepensioneerden bijeenkomst bleek mijn lichtgekleurde beige regenjas
(normale lengte I uitritsbare borgvoeri ng) verdwenen te zijn. Wie
heeft ‘m? Graag een telefoontje naar: D. Kampman , d’ Aulnis de
Bourrouillaan 1, Baarn, tel. 021 54-1 3874.