Foto van de dag

devlab.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan.


Labspiegel


KSLA

 

Labspiegel 2 april 1971

 

Zonnige opening van Overhoeks en IJ-lab
Onder de gasten bevonden zich onder meer de heer Brouwer, managing directer van de Koninklijke/ Shell Groep, de heren Starrenburg en Schepers, oud-managing directors van de Koninkl ijke/Shell Groep, de heren Vermeulen, Slotboom, Van Driel en Choufoer, ouddirecteuren van
het KSLA, de he- • ren Van Schaik en Vas Nunes, resp. president-directeur en directeur van Shell Nederland N.V., de directeuren van Shell Nederland Raffinaderij, Shel1 Nederland Chemie, de NAM, Shell Tankers, Shell Verkoop, Lab Delft en Lab
Rijswij k en voorts vertegenwoordigers uit de bouwwereld. De architecten Staal en Jonkers, directieleden van KNSM en Holland Bulk Transport N.V., directeuren en hoofden van Gemeen te- instellinqen I
voorz itters en directeuren vanwetenschappelijke instellingen en verenigingen, de rectoresmaqnifici van de VU, de TH Twente en de TH Delft en vertegenwoordigers van de researchinstituten van o.a, AKZO,
Unilever, Philips en DSM.
Alle waardering voor het personeel van de firma Van der Tol (aanleg tuin), de Hollandse Beton Mij. (asfaltwegen), de firma Ketting (bestratingswerk bij IJ-Iablen de firma Nelis (het ,opschonen en
egal.iseren van de terreinen). Het was een dubbeltje op zijn kant, maar het lukte
LEIDING AFD. PDO
Dr. H. Voetter zal zijn werkzaamheden als chef van de afdel ing PDO op 31 mei neerleggen om per 1 juni een functie te aanvaarden bij de Shell Internationale Petroleum Maatschappij N.V. te Den Haag, MFD
divisie. Hij zal met ingang van 1 juni worden opgevolgd door dr. N.E. Duncan, momenteel manager Conversion Processes, Shell Oil Company Houston Research laboratorv. M.et ingang van 1 apri I treedt
dr. ir. L.J. van der Toorn op als plaatsvervanger van de chef PDO.
Gehuwd: Mej. C.G.A. Kappers met H.C. Bastinck 23/1.2 ’70
J.A.J. Hannink met mej. G.T.E. Bruggeman 24/2
mej. M.C. van Riet Paap met R.A. van de Wetering 26/2
mej. G.M. Pauws met A.F.M. van de Vette (PDO) 11/3
Geboren:
Robert van den Hoed, zoon van W.C. van den Hoed 8/2
Maria Gabriéla Irma van Beek, dochter van M.J. van Beek 10/2
Marianne EIine Kooi, dochter van J. Kooi 20/2
Paul Staudinger, zoon van dr. ing. G. Staudinger 28/2
Marcel Westerdaal, zoon van H. Westerdaal, 6/3
Elbert Peter Buurman, zoon van C. Buurman 9/3
Jalda Wietsche Hoff, dochter van dr. S. Hoff 15/3
Komen en gaan
Gekomen: ir. F.H.J. Bukkems (mil. dnst): ir. H. Dirkzwager (mil.
dnst)
Gegaan: dr. H.J. Alkema, OR nr SIPC; jhr. dr. J.L. Stratenus, PCnr
BICM;
mej. C.E. Vermeer, PI; mej. A.M. Huigen, AD.
Ex militaire dienst: J.G.M. Schilder. EE; J. Vermeulen. MC.
Binnenkort jubileren
25 jaar
N. de Zeeuw – MC – 15/4
N.J. Goeman· AD – 29/4

Op 11 maart jL traden in dienst:
Mejuffrouw I.M. MEYER als typiste/adm in istratief assistente voor de afdeling AD. Zij behaalde in 1970 haar MAVO-diploma en werkte daarna bij de AMRO-bank. Dr.ing. K.M. lANGENECKERT voor de afdeling EE. Hij legde in 1966 het ingenieursexa.men af aan de Technische
Hochschule te Karlsruhe en behaalde in 1971 zij n Ph.0. aan de Northwestern University te Evenston bij Dr. W.S.
Hamilton op een proefschrift ‘On addedmass in an incom.pressible newtonian fluid’. Ir. K.M.A. PRONK voor de afdeling OiR. Hij behaalde in 1970 het ingenieursdiploma aan de T.H. Delft (prof. ir.
W..A. de Jong). Op 15 maart traden in dienst: F.G.J. BUITENDIJK als laboratoriumassistent voor de afdeling FP. Hij was als technisch laboratoriumbeambte werkzaam bij de Vrije Universiteit.
Or.A.M. L-EONARDI-CATTD—=- llCA voor de afdeling AG. Hij promoveerde in 1969 aan het Massachusetts Institute of Technoloqv te Cambridge (Mass.) bij prof. dr. J.S. Waugh op een proefschrift
‘Proton Spin-LatticeRelaxationin HCl-Ar Mixtures’ .. Daarna was hij werkzaam bij Shell Development Company te Ernervvil!e. Or. L JONKMAN voor de afdeling OPR . Hij legde in 1965 het doctoraalexamen
Fysische Chemie af aan de Hijksuniversiteit van Groningen. (prof. dr. J. Kommandeur). In 1970 promoveerde hij bij delelfde hoogleraar op het proefschrift’ Eigenschappen van nitroxiden’.
In memoriam A.A. Nieuwendaal
Vóór zijn pensionering was de heer Nieuwendaal werkzaam in het IJzermaqazijn.
Alscheid H. Kause Op 19 maart werd Kause met zijn familie op het KSlA ontvangen; het betekende dat nu de dag was gekomen om afscheid te nemen van zijn collega’s, na 27 jaren dienst bij het laboratorium
prachtige cadeau in de vorm van een boormachine. J. Gortworst. TIA
Dat het u allen goed moge gaan in uw verdere leven, hoop ik van harte J. Misdorp
Afscheid L. Boon
Na een dienstperiode van 25 jaar namen wij afscheid van Bertus Boon. Hiermede werd een ‘periode uitgeluid, waarin wij Boon hebben leren kennen en waarderen als een persoon van grotegelij kmatigheid,
altijd opgewekt en goed gestemd.
Afscheid J. Misd.orp
Op 31 maart sloot de heer Misdorp zijn 37 jarigel.oopbaan op het KSLA af. Hij had toen een respectabele carrière achter de rug.

Ir. E. J. G. Toxopeüs: het KSLA- ziet de resultaten van zijn werk
overal ter wereld toegepast·
Minister Veringa: industrie heeft behoefte aan onafhankelijke
denkers
Delft en Rijswijk schonken kunst Ter gelegenheid van de officiële
opening van Overhoeks en IJ-lab heeft het KSLA een drietal metaalplastieken ten geschenke gekregen van het Koninklijke/Shell
Exploratie en Produ ktie Laboratorium te Rijswijk en het Koninklijke/Shell Plastics Laboratorium Delft. De drie plastieken werden op de avond vóór de grote dag opgehangen op de 15de verdieping van Overhoeks, waar zij het bijzonder goed ‘doen’ tegen de gele kleur van de muur waaraan ze zijn bevestigd.
Herdenkingslepels
De ‘Overhoeks-Iongdrinklepel’ die het personeel en de gepensioneerden t.g.v. de officiële opening van de nieuwe gebouwen hebben ontvangen, blijkt erg ‘ingeslagen’ te zijn. Velen hebben geinformeerd naar de mogelijkheid van nabestel- Iing.
Studenten en HTSers bezochten KSLA
assistente paplap in hotpants
 
A. C. Preng: van grondkabel tot telefoontoestel’
Hij is – heel kort gezegd – verantwoordelijk voor de ‘telefooninstallatie’ van het KSLA. Dat betekent dat hij te maken heeft met alle werkzaamheden vanaf het grondkabelwerk tot en met het
aansluiten van een telefoontoestel. Daartussen zitten onder andere de telefoonautomaat en een groot aantal verdeelpunten over het gehele terrein verspreid. Bovendien is er natuurl ijk de
administratie.
Bertus Preng. Als je zijn naam hoorde dacht je altijd aan de telefoon Prrrinnnnggg
Het ‘oppiep-apparaat’ maakte vrij abrupt een einde aan het gesprek dat wij met collega Preng hadden
DORST NAAR OLIE
Naar wordt verwacht, zal de vraag naar aardol ie in de komende tien jaar verdubbelen. Dat zou betekenen dat de thans bekende aardoliereserves in minder dan tien jaar uitgeput zijn. Om die
twintig jaar reserves in stand te houden, zullen er tot 1985 nieuwe vondsten moeten worden gedaan tot een totale hoeveelheid van 900.000 miljoen barrels (1 barrel is 159 .1iter).
Op donderdag 18 maart werd de eerste paal geslagen voor de bouw van de etheenfabriek van Shell Nederland Chemie Moerdijk. Johan Bogaart (17), leerl ing meeten regeltechniek van de bedrijfsschool, dreef
die eerste paal de Brabantse grond in
OUDE MUNTEN
Veertien dagen geleden schreven we in deze rubriek over de oude munten die collega N.J. van der Gragt (AD/ds) tijdens zijn vakantie in Schoorl had gevonden.
Toespraak minister Veringa vervolg van pag. 3
Bachelors of Science in vergelijking met HTS’ers
Concert door Shell mannenkoor
Hockeynieuws Gunstig seizoen voor FIT
Nieuws van het voetbalveld
Tennlsnleuws
Amsterdam won interlokale Kegelontmoeting
Mevrouw Hamann in actie
R. K. van der Woude – TD – 30/3 P.T. Verhaar· AD . 1/4 R. Zwiers –
AD – 8/4 Dr. G.W.A. Rijnders – AG – 1/4
Jury voor Arti et Pectini KSLA BIJ NACHT
 

Aangeboden: In Castricum: de
helft van klein, zonnig, dubbel
woonhuis met grote tuin, grote
garage en cv. Indeling: 1 kamer
ensuite, luxe keuken, 2 grote en 1
kleine slaapkamer, ruime douchecel.
Prijs f 62.000.-. Inlichtingen
bij de heer Peutz, tel. 025’8-
53664.
Een onbeschadigde Erres centrifuge,
2800 toeren, voor f 50,-.
J.G. Camphuis, tst 3498.
Fototoestel Yashica 50 mlm, 24 x
36, spiegelreflex met zonnekap,
verwisselbaar objectief, tas en afneembaar
fl itsschoentje; Converter
50 m/m {maakt met objectief van
toestel 100 m/m tele}; Sun telelens
300 rn/rn met zonnekap; Fodor
telelens 200 rn/rn met zonnekap
en tas; Statief en verstelbare draaikop
(speciaal voor tele-opnamen,
trillingvrij; Hoekzoeker; 4 Stuks
voor macro (dichtbij) opnamen;
2 Voorzetlenzen ‘met verloopring,
1-2 dioptrie voor macro; Ontspanner.
Alles in prima staat en als
nieuw. Hr. Smeerdijk, tst 3076.
Rectificatie: Stalen motorkruiser,
type Jozef Maasbrucht, bouwjaar
1.963-’64. Lengte 7m, breedte
2.25m, hoogte vanaf waterlijn
1.80m. Voorzien van 28 P K Johnson
buitenb.rnotor (’63), 200 I
watertank en pomp, 2 brandst.
tanks van 25 I, e.a. inventaris.
Zomer- en winter stalling aanwezig.
Bezichti.g.ing na afspraak. A. de
Groot, tst. 2103. Vraagprijs
f 9.500,-.
‘Nimrod de Luxe’ vouwkampeerwagen,
compleet met voortent,
bedden, grondzeil enz. tst. 3442.
Renault-8, wit, november 1968,
50.000 km, goed onderhouden,
enkele kleine beschadigingen.
Vraagprijs f 3.500,-, incl. 3-punts
gordels. Inl. tst. 3458.
Dual stereo platenspeler type 1015,
met element versterker 2 x 6 W.
Beide in zeer goede staat. In één
koop: f 225,-. Inlichtingen tst.
2040.
Gevraagd:
Ongemeubileerde kamer in Amsterdam
voor jongedame, Iiefst met
gebru ik van keu ken en douche. Indien
moqeli;’. per 15 juni. Dieneke
Bollebakker, tst 2893 (tussen 9.30-
10.00 u.):
Gezocht door rustig gezin -een -huis, dat niet graag onbewoond
achter
gelaten wordt in de vakantieperiode
26/6-10/7, omg. ‘t Gooi of kuststreek.
Evt. verzorging van planten
en kleine huisdieren geen bezwaar.
tel. 2990-25197.