Foto van de dag

devlab.jpg


Blijf op de hoogte

via

Facebook

Klik hier

E-book

Mijn DEBUUT roman.

Even ontspannen met een roman over een episode uit het leven van een vrijgezel dat op z'n kop komt te staan. 

 

 

 

 

 KSLA
 

Labspiegel 16 maart 1971

 

Minister Veringa opent Overhoeksen IJ-laboratorium
Ons nieuwe Blad
U hebt de nieuwe Labspiegel ter hand genomen, het personeelsblad van het KSLA dat van nu af aan eens per veertien dagen, steeds op
vrijdag (als het lukt met Tante Pos) bij u in de bus zal glijden.
Zoals we reeds in het laatste nummer van de Labspiegel-oude-vorm hebben u iteenqezet, zijn de veranderingen zeer ingrijpend. Een overschakelnq van maandblad naar veertiendaags blad, een ander formaat, een andere opmaak, een andere druktechniek, ander papier, een ander lettertype, een extra kleur er in, een andere wikkel zei fs en bovend ien nog een andere dru kker. Het is allemaal nog even wennen, zowel voor u als voor ons. We hebben bij de samenstelling van dit eerste nummer wat extra zweetdroppe en van het redactionele voorhoofd moeten wissen. De gang moet er noq in komen, de routine moet nog groeien. Door de meer frequente verschijning en de grotere oppervlakte aan papier die bedrukt kan worden, kunnen we uitvoeriger en actueler in de berichtgeving zijn. Het grootste deel van de mededelingen die tot nu toe in de ‘kastjes’ werden opgehangen, kan nu in de Labspiegel worden gepubliceerd. Dat geldt dus ook voor de
meeste mededelingen die van de directie en de afdeling PN afkomstig zijn. Dit is iets waarop vve toch "vel met enige nadruk de aandacht willen vestigen. Het is een aansporing temeer om LS zo aandachtig mogelijk te lezen, al is het alleen maar om te voorkomen dat u een belangrijke mededelingmist
WOENSDAG VOOR HET PERSONEEL
All e personeelsleden van het KSLA en de TI A worden, voorzover hun werkzaamheden dit toelaten, op woensdagmiddag 24 maart, vanaf 15.45 uur, in de gelegenheid gesteld om Overhoeks en het IJ-lab te bezichtigen. Daarna volgt een bijeenkomst in het IJ-paviljoen, waar een apéritief zal worden aangeboden in de zalen A, B en C.
Dr. G.H.Veringa Dr. I. Samkalden Ir. L.E.J.Brouwer
 
LEIDING AFDELING TD
Met ingang van 9 maart werd ir. A.C.D. Boerstra, tot voor kort manager Sarawak Shell Berhad, Borneo, overgeplaatst naar het KSLA.
De heer Boerstra vervult in de Technische Dienst de functie van plaatsvervangend afdel ingschef ORGANISATIE AFDELING KW Met ingang van 1 mei 1971 zal drs. A.J. Schipperijn, momenteel werkzaam in OB, worden geplaatst op de afdel ing KW, waar hij onder meer zal meewerken aan de werving van academici LEIDING AFDELING poe Met ingang van 1 april zal ir. J.H. de Groot voor enkele jaren worden gedetacheerd bij de Bataafse I, nternationale Chemie Maatschappij nv., CM F-div., Den Haag. Per dezelfde datum wordt ir. K. Roukema benoemd tot plaatsvervangend afdel ingschef van PDC ORGANISATIE AFDELING OR Op 15 maart heeft dr. H.J. Al kema de dienst van het KSLA verlaten om een functie te aanvaarden bij Shell International Petroleum Company, Londen.
Komen en gaan
Gekomen: K. Spijker, PDC; Mej. E.J. Pasma (ex BIPM), PN.
Uit dienst:
mej. A. de Mos, Mulo-c;
drs. P.J.A. Lekkerkerker, PDO nr BIPM (detachering);
B. Bossen, EE; mej. E.N. Koster, PN; P.M. Molenaar, PC;
dr. ir. M.G.F. Peutz, FP nr BIPM;
mevr. J. K. Sheldon-Dijkstra, PI;
mej. T.e.M. Vessies, AD.
EX militaire dienst: dr. J.A.M. van Broekhoven, AG; M.H. van Anrooy, MC.
Burgeriijke stand
Gehuwd:
Ir. D.C.M. Kleverlaan met mej. A.A.M. van de Nes 24/12
J. Binsma met mej. C.J. Jagtenberg 29/12
mej. L.B.W. Wilmer met J. Postma 29/1
J.A.J. Willigers met mej. J.A. de Vries 16/12
Geboren: Salomon Jan Reinald de Monchy,zoon van drs. A. R. de Monchy
11/12
Sarkis Hendrik Bos, zoon van ir. J. F. Bos 15/12
Benno Hakonsen Mahr,zoon van F.E.H. Mahr 13/1
Pieter Bosschieter, zoon van A. Bosschieter 17/1
Caroline Gautier, dochter van ir. P.A. Gautier 18/1
Arjan Reinier Dorrepaal,zoon van J. Dorrepaal 23/1
Martine Senden,dochter van W.A.A. Senden 26/1
Saskia Kroon, dochter van K.H. Kroon 4/2
Catharina Eveline Gaasbeek, dochter van C.J. Gaasbeek 8/2
Erwin Petrus Johannes Kok, zoon van P.J. Kok 8/2
Binnenkort jubileren
25 jaar:
R. K. van der Woude – TD – 30/3
Dr. G.W.A. Rijnders – AG – 1/4
P.T. Verhaar – AD – 1/4
R. Zwiers – AD – 8/4
Binnenkort met pensioen
L. Boon – TD – 31/3
H. Kause-TD-31/3
J. Misdorp – TD – 31/3

en voor de iijne cadeaus die ik heb gekregen. K.Meinema
Ik wens u allen het allerbeste. Els Koster
Ik wens u allen het allerbeste. H.J. Visser
Ik wens u allen
het beste voor de toekomst H.C. Vuurmans

Dr. M. ANDERSON werd per 1 januari voor een periode van anderhalf jaar tewerkgesteld op de afdeling OB. Hij is afkomstig van Shell Research Ud I Woodstock , Agricultu ral Research Centre Te Sittingbourne.
Ir. R.G.A. van WELL trad op 18 januari in dienst van de BICM en is met ingang van dezelfde datum voor twee jaar geplaatst op de afdeling EE. Hij legde in 1970 het ingenieursexamen Scheikundige Technologie af aan de
T.U. Delft (prof. dr, ir N.W.F. Kossen)
G.M. van NOT werd op 20 januari overgeplaatst van Brunei  Shell Petr. Co. Ltd. en geplaatst op de afdeling MS.
Op 1 februari traden in dienst:
Mejuffrouw drs. A.H. JOUSTRA voor de afdeling SC. Zij legde dit jaar het doctoraal examen Fysische Chemie af aan de Universiteit van Amsterdam (prof. dr. J. van der ElskenJ.
G. de HAAN, constructeur voor de afdeling TD. Hij behaalde in 1964 het HTSdiploma Mechanische Techniek en is werkzaam geweest bij Continental Engineering N.V. te Amsterdam.
A. A. van der NAT, opleidingsassistent voor de afdeling TR. Hij werkte in het laboratorium van het ziekenhuis St. Joannes de Deo te Utrecht.
A.P. KNIP, administratief assistent voor de afdeling AD. Hij werkte voorheen bij de Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen N. V.
te Amsterdam.
Dr. N. WAGSTAFF voor de afdeling OR. Hij behaalde in 1970 de PH.D. graad Chemistry op de thesis: ‘Studies of cobalt and nickel ions absorbed by ion exchange on silica gel and synthetic molecular sieves, especially in relation to the potentlal catalytic properties of such systems’ (prof. dr. S.J. Hathaway).
Mevrouw M.E. du CROIX-MOES, Baccalaureus van de T.H. Twente. (Organische Materiaalkundel. Zij werd geplaatst op de afdeling MR.
H.L. van BERKEL. instrumenttechnicus voor oe afdeling TD. Hij werkte bij Siemens Nederland N.V. te Amsterdam.

  Minister Veringa opent Overhoeks en IJ-laboratorium vervolg van pag
1
Mej. E.A.Hoogesteger Mej. R.J.Maaskant H.L.Goedman De
redactiecommissie
De heer D. Swier, die vanaf juli 1968 eerst als lid van de redactie en later van de redactiecommissie aan de samenstel Iing van ons blad meewerkte, kon zich door drukke werkzaamheden niet meer voldoende aan het redactiewerk wijden. De heer J. de Lange, die eveneens van af j u Ii 1968 mede zij n krachten gaf aan de totstand koming van LS, verzorgde in hoofdzaak de contacten met PN. Als gevolg van een verandering van werkzaarnheden zu Ilen deze con tacten nu vvorden onderhouden door mejuffrouw E.A. Hoogesteger. die VI/ij hier gelijk van harte welkom heten in de redactiecommissie. Tenslotte heeft onlangs ook de heer P. Koopman het besluit genomen om na tien jaar eens te stoppen met het werk voor LS. De heer Koopman trad reeds in 1961 tot de redactie toe en heeft, zoals wij reeds in het februarinummer vermeldden, in die jaren heel veel voor de Labspiegel gedaan. Ook vanaf deze plaats willen wij de heren Swier, De Lange, en Koopman van harte danken voor het vele werk dat zij ten behoeve van LS hebben verricht. Dat het blad ook in een moei Iij ke periode kon bi ijven versch ijnen is voornamei ij k aan hun steun te danken geweest. Het doet ons genoegen dat vve behalve mejuffrouw Hoogesteger nog twee nieuwe leden van de redactiecom missie wel kom ku nnen heten. De heer H. L. Goedman (TDI en) en mejuffrouw R.J. Maaskant (F R) werden bereid gevonden om de twee andere vrijgekomen plaatsen in de redactiecommissie in te nemen. De heer Goedman zal ongetwijfeld een keurend oog laten gaan over onze technische artikelen en van tijd tot tijd nieuws uit de technische ‘hoek’ komen aandragen. Mejuffrouw Maaskant, Iid van de Jongerencommissie van de OR, za! zeker het jeugdige geluid laten horen dat \j\Je in de redactiecommissie eigenl ij k nog misten. Last but not least mogen we toch vvel even vermelden dat ir A.G. Hop, nog niet zolang in de redactiecommissie, op Lijn post is qehlevenl We hebben er het volste ver trouwen in dat met deze nieuwe rf~dactier.ornrn issie een vruchtbare sarnnnwerkinq zal ontstaan en dat d{] rnsu I la ren daarvan terug te vinden zijn in kolommen van: LS
De instrumentendemonstratie in het IJ-paviljoen, op 25 februari j.1.heeft weer veel belangstelling getrokken. Op deze expositie werden getoond: Een ,N.A. C. film motion analyser’ (afd. F P) , waar mee het uit meten van 16 rnrn of 35 mm films bijzonder nauvvkeurig en eenvoudig kan geschieden.
Lezingzaal Overhoeks
Labspiegel en de druktechiek Vlakdruk De steendruk, Offsetdruk
Er is natuurlijk zo het een en ander aan voorafgegaan voordat de nieuwe veertiendaagse Labspiegel zijn vorm had gekregen. Gesprekken met diverse drukkers, het wikken en wegen over de financiële aspecten, het ontwerpen van het blad, het opzetten van eenverschijningsschema,enzovoort. We hebben al verteld, dat het blad inplaats van in boekdruk nu in offset wordt vervaardigd. Over die druktechniek hebben we al verscheidene vragen gehad en daarom lijkt het ons nuttig om er hier iets meer over te vertellen.
Henny Booij werkt de letters bij
De andere Shell-personeelsbladen
De Drum, de Polyskoop
KSEPL, KSPLD
de heer Th. Schreuder is secretaris van de OR
Bataafse wordt Shell
De Bataafse Internationale Petroleum Maatschappij N.V. en de Bataafse International e Chem ie Maatschappij N.V. gaan dan respectievelijk heten: Shell Internationale Petroleum Maatschappij
en Shell Internationale Chemie Maatschappij NV
Boeiende lezing C. C. Pocock over ‘Personeel’
Sir David Barran over: De overeenkomst met de OPEC – landen
De nieuwe labora
De nieuwe directieboot ‘Labora’, die op 9 februari door de Jacht-en Scheepswerf ‘Hollandia’ te Woubrugge werd overgedragen aan het KSLA, trekt nog steeds bewonderende blikken als hij pittig het woelige water van het IJ doorklieft. Gekocht voor ca 160.000 gulden
En dan is er nog de ‘Bia’. een gewezen sleepboot d ie al heel wat avonturen achter de boeg had, voordat hij werd omgebouwd voor personeelsvervoer.
Bijzonder verlof voor maatschappelijke en kerkelijke activiteiten
‘labora 11′ wordt verkocht
De voormalige directieboot ‘Labora II’ zal worden verkocht. Personeelsleden worden in de gelegenheid qesteld op deze verkoop in te schrijven. Door de ANWB is een uitvoerig keuringsrapport opgesteld, waarin o.m. wordt vermeld: ‘Voor gebruik als directievaartuig, waarvoor dit sch ip bedoeld is, moeten grote kosten gespendeerd worden om het vaartuig weer in goed bruikbare
staat te brengen. Dit zijn in hoofdzaak kosten voor het kaal steken en schrappen van de boot en het opknappen van het schilder- en lakwerk
Van veraf en dichtbij
Historische vondst
Naar aanleiding van ons artikel, Historische vondst op het Shell Sportpark’ I in het januarinummer van Labspiegel (waarin werd verteld dat de heer Wachtels van den Berg, van TD, een munt uit ornstreeks 1600 had gevonden), ontvinqen wij een brief van collcqa N.J.van der Gragt (AD/ds), die alsvolgt luidde: , Wi j hebben in Schoorl twee oude munten gevonden. Op één daarvan dachten we te ontcijferen: Stad Utrecht 1710. Op de andere zijde van die munt staat een wapen, dat bijna niet meer te zien is. Op de tweede munt staat: p.p. Brandenb. l.and Muntz 1695.
Deutsche Shell. heeft bekendgemaakt, dat nu ook de produktie van thermoplastische rubber in Europa zal plaats vinden
Koninklijke Shell studiereizen
Drs. H.P. Blok
vrije Universiteit Amsterdam
Drs. E. Drent
Rijksuniversiteit Groningen
Drs. 0..L.J. Gijzeman
Universiteit van Amsterdam
Dr. J. Lugtenburg
Rijksuniversiteit Leiden
Ir. W.J. Schotanus
Katholieke Universiteit Nijmeqen
Drs. J. Siegenbeek-van Heukelom
Rijksuniversiteit Utrecht
Shellwinkel verplaatst
Een woord van dank, namens vele vaste klanten, aan mejuffrouw De Bas, voor de prettige en vlotte bediening de afgelopen Jaren, IS
hier zeker wel op zijn plaats.
Da’s een proeflabriek !
De heer Van Drunen van TD heeft uitgerekend dat op het KSLA. in totaal 14000 vierkante meter netto vloeroppervlak opnieuw moet worden ingericht en voor een deel reeds is ingericht. Dat is te verg.el ij~ ken met het bouwen van een proeffabriek van 12 meter breedte en ca. 1150 meter lengte. Tja, dat loopt lekker op!
Zelf tanken
Op 26 februari is in Utrecht het tweede Zelf Tank Station geopend
Gesprek met Ir. Martino Smits
Mejuffrouw Martino Smits was graag bereid om de spits af te bijten voor deze rubriek en daarvoor zijn we haar dankbaar.
Nieuwe leden
ASV ‘SHELL’
BADMINTON; Mej. W. van Burgeler, F. Manuputy, Mej. W.M. Tollenaar.
BIBLIOTHEEK: F. Baardman, J. van Drunen, J.D.J. Grinwis, J.G.H. Joosten, J. Kooi, J.J.M.
Snel, L.L. de Vos, K. van der Wal, P.N. Wilson.
BILJARTEN: J. Plas, H. Tieskcns.
DISCOCLUB: W.G. van Wijk.
DOE HET ZELF: O.L.J. van Asselen, V.G. ALlricht, R.E. van Deursen, H.R.M. van Driel, J. Ellermeijer, P. de Goede, J.C. Groot, G. de Haan, N.J. de Haan, J.P. Hartog, J. van Heiningen, F.J. Hensbergen, H.H. Hoeve, R. Knöbel, A.H. Liekam, R. Lindbauer, J.A.J. Willigers,
FILATELIE: P.M. Bakker, mevr. S.K den Boesterd-Poll, H.L.J. Engels, W.C.Groot
HONKBAL/SOFTBAL: T.J. Frankenhuizen, mej. Y. Rozijn,
KEGELEN: J. Goethart. mevr. L.M. Goethart-de Mol, J.A. Mensink, mevr. R. Mensink-Pieper.
KLAVERJASSEN: G. Arink, R. Bodt, H. Daamen, H.J. Houtkoop.
TENNIS: mej. L. Bogaard.
VOETBAL: R.S. Downing, L.J. Halvers. J. Teuling.
WATERSPROT: e.E. Brakel, S. Bruin, F. Dane, S. Dijkstra, R.A. Ellis, mevr. G.J.M. Ellis-
Maessen, T.G.M. van Kampen. mej. A. Kooij, P.J. van de Loo, J.A. Neelemaat, mej. M.C.J. van der
Plas, M. Pontedera, mej. D.H. Slagboom, G. Staudinger, D.Visser.
ZWEMMEN: H.S.A. Douwes, A. Douwes, H. Douwes, Mej. S. Douwes.
Dirigentenexamen met Shell-Harmonie
 
  Nieuws van het voetbalveld 
Research op de RAl
In oktober 1960 overleed de heer W. Hoorweg, oud-hoofd van de Correspondentie-afdel ing der BPM in Djakarta.
Mijd de piek
Kleding
Van verscheidene kanten is het bestuur aangesproken over de kleding van de lnternazionale-spelers. AI de andere teams komen netjes in
rode broek, met rode kousen en een bijbehorend shi rtje, maar, hoor je dan, als de Engelsen komen dan zijn er vier verschillende kleuren
broekjes te bewonderen, versch i 1- Iende shi rts en bovend ien nog trainingsbroeken.
 
Afscheid N. M. Bos
Het afscheid van Kees Bos op 26 februari, sloot een loopbaan af van 41 1/2 jaar bij het KSLA.
Afscheid J.J. Gelok
Op 26 februari r.amen wij afscheid van de heer J. Gelok. Met zijn pensionering verliest BR ‘Neer één van
de generatie KSLA-ers, die zoveel heboen bijgedragen tot het huidige niveau van de kennis van je asfalttechniek in weg- en waterbouw.
Afscheid H. C. Vuurmans
Op 26 februari heeft een kleine groep bekenden afscheid genomen van Hermans Vuurmans.Op 1 maart ging hij om gezondheidsredenen met pensioen.
Afscheid R. v. d. Schaaf
Op vrijdag 26 februari namen wij afscheid van R. van der Schaaf. De heer Van der Schaaf deed in 1944 zijn intrede als brandwacht bij het KSLA. Na vele omzwervingen op het Laboratorium werd hij in 1969 bij het TD/cn tewerkqesteld, om zijn krachten te geven bij het
realiseren van de bouw van het IJlaboratorium.
J. Bond – AD/fn – 4/3 Dr. W.M. Wagner – MC – 1/3 G. Visscher – PI – 19/3 M. E. Huibrechtse – TR – 25/3 C.T. Ruurs – AG – 25/3 L. W. Wals
– EE – 25/3 H. Klaassen . TD – 19/3 D. Zwarthoed . TD – 25/3
Te koop: Een stalen motorkru iser,
type Jozef Maasbrucht,bouwjaar
1963-/64. Lengte 7m, breedte
2.25m, hoogte vanaf de waterl ijn
1.80m. Voorzien van: 28 PK Johnson
buitenboordmotor (1963);
200 I. watertank en pomp; twee
brandstoftan ks van 25 I; en andere
inventaris.
Zomer- en winterstall ing aanwezig
op ‘Het Bosch’. Jollenpad. aan het
Amsterdamse Bos ‘Het Nieuwe
meer’. n deze stalling is de boot
le bezchtiqen na afspraak met de
heer A. de Groot, toestel 2103.
Vraagprijs f 950.–
Te koop: Damesfiets, f 25. =, tel
3586
Teekoop: Een bromfiets, merk
Solex, type Ami, volledig gerevideerd,
‘n utmunter-de staat wan
or-cerr-o.ro k’ Su r-: b 2.J r.. – eger
el k aannerne ‘j'< bod. In. ‘ch::ngen
toestel 2253
Woningruil: aangeboden te Weesp
4-kamerflat met douche-lavet, huur
f 88.– p. mnd. Gevraagd: eengezinswoning
in omgeving A’dam,
huur tot f 200.– p. mnd. A.
Wittens, tst. 2893
Woningruil: Aangeboden: 3-kamer
galerijflat, in Amsterdam-Osdorp,
aan de Sloterplas. Met CV I Iift en
eigen vuilstortkoker. Huur incl.
verw. etc. f 160,-. Gevraagd: 5-
kamer woning, bij voorkeur eengezinswoning.
J.L.G. Ahaus, tst 2326.
Aangeboden: Een stel fi Iters(geelgroen,
oranje en lichtblauw) en een
zonnekap, alles met opsteekvatting,
doorsnede 30 mm. In één koop
f 5,-. P.H. de Leeuw, tst 3586,